Un altre món no fou possible

Palma amb mà esquerra / BITamines / Converses de cafè...

Debat de la Ciutat, el nostre programa 2003 (7): 'Palma, ciutat solidària'

toniroig | 23 Abril, 2006 18:38 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

La política de foment i promoció del benestar de la qualitat de vida és l'element clau i diferenciador del programa del PSOE a Palma. El nostre objectiu estratègic és aconseguir una ciutat més cohesionada i més igualitària. La consecució d'aquest objectiu no es produirà per l’acció d'una regidoria específica, sinó per les accions coordinades del conjunt del consistori, en col·laboració amb la societat civil a través d'institucions, entitats i associacions que participin en el disseny d'aquestes polítiques i en la seva aplicació i avaluació. Creiem important desenvolupar polítiques transversals que contemplin accions en el camp de l’habitatge, l’ocupació i treball, els serveis socials, l’educació, els joves i la salut. Volem una ciutat que faci de la inclusió i de la integració social un element d'identitat .
OBJECTIUS

- Desenvolupar polítiques de consolidació, expansió i modernització dels serveis socials.

- Prioritzar les polítiques d’integració social.

- Impulsar les polítiques de habitatge, tant per a joves com per a col·lectius amb risc d'exclusió social.

- Fomentar les polítiques socials que incideixin directament en la qualitat de vida dels ciutadans de Palma (educació, salut, ocupació, formació, etc.).

UNA POLÍTICA DE COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL

- Coordinarem les accions en l’àmbit de les polítiques de benestar social amb el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca. L’objectiu és delimita rels col·lectius sobre els que es treballarà, determinar els programes que es posaran en marxa i evitar ladescoordinació, la duplicitat de funcions o els buits de política social.
- Impulsarem convenis de col·laboració amb organismes i entitats tant públics com privats (Caixes d'Estalvis, etc.).
- Afavorirem l'existència de circuits integrats dels serveis socials municipals, propis o concertats.

MODERNITZACIÓ I EXPANSIÓ DELS SERVEIS SOCIALS

- Impulsarem uns serveis socials més actius, més dinàmics i amb més capacitat de resposta als problemes socials.

- Aplicarem el principi de proximitat i dedescentralització dels serveis socials.

- Prioritzarem el principi de la qualitat, que es concretarà en l’elaboració i aplicació real de normes per a bones pràctiques en els diversos sectors d'intervenció social, en l’aplicació de mecanismes d'avaluació que tinguin en compte l'anàlisi de les necessitats, l’avaluació dels processos d'intervenció i
l'impacte de les accions i programes desenvolupats.
Aquesta preocupació per la qualitat es manifestarà igualment en la formació permanent dels diversos professionals del treball i de la intervenció social,
potenciant els mecanismes de coordinació, l'efectivitat de les seves accions i la satisfacció de l'usuari i del propi professional.

DESCENTRALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS

- Descentralitzarem els serveis socials en aplicació del principi de proximitat.
- Crearem unitats de barri o zona de treball social per donar resposta als problemes, a les necessitats i a les demandes socials de la ciutat.
- Posarem en marxa de Plans Urgents i Integrals d 'Intervenció Social, que possibilitin les actuacions globals i sectorials en aquells barris que necessiten d'una actuació prioritària.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL

- Crearem un Consell Municipal de Benestar Social, en el que hi participin associacions, col·legis professionals, institucions socials i cíviques de la c iutat i el propi Ajuntament.

- Fomentarem el voluntariat i l’associacionisme, prioritzant les ONG que duen a terme projectes a la nostra ciutat.

TERCERA EDAT

- Elaborarem un Pla Estratègic pels Majors de Palma per avaluar quina és la situació de la Gent Gran i quines són les seves necessitats i aspiracions.

- Farem un centre de dia per als nostres majors en cada un dels districtes de Palma i impulsarem unmprograma per aconseguir que hi hagi a cada barri un
club de tercera edat.

- Millorarem la qualitat de vida i el benestar de la gent gran a través de la creació de programes específics de caràcter social, educatiu, esportiu, sanitari i sòciocultural.

- Fomentarem la participació d’aquest col·lectiu en el si de la ciutat i de l'Ajuntament amb la creació del Consell Municipal de Majors com a òrgan assessor
de polítiques municipals.

- Posarem en marxa programes, serveis i recursos que facilitin la permanència de les persones majors a casa seva, millorant el servei d’ajuda domiciliària, així com el d’alarma telefònica i el de teleassistència. Impulsarem, també, un programa de 500 habitatges tutelats amb serveis comunitaris.

- Promourem iniciatives per afavorir la mobilitat de la gent gran com la gratu ï tat del transport públic, la regulació dels temps dels semàfors o l’eliminació d’obstacles al carrer, així com una millora del mobiliari urbà.

- Impulsarem un Servei de la Gent Gran per a la coordinació de totes les iniciatives i programes municipals i també amb la resta d’administracions.

FAMÍLIA I MENORS

- Incrementarem l’oferta de places en les escoles d’infants.

- Posarem en marxa programes de preservació familiar per a aquelles persones en situació de risc psicosocial (famílies monoparentals, nins i adolescents amb conductes problemàtiques, etc.). Aquest programa es durà a terme en col·laboració amb els serveis d'infància i família del Consell de Mallorca.

- Combatrem l’absentisme escolar i els processos d’exclusió social.

- Col·laborarem amb les escoles per impulsar una política d’activitats extraescolars de tipus educatiu i esportiu.

- Impulsarem accions per detectar situacions d’abandonament i de maltractament dels infants, i per donar respostes adequades, ràpides i satisfactòries a aquest problemes.

- Potenciarem les mesures i els programes que a favoreixin la conciliació de la vida familiar i laboral.

- Desenvoluparem programes de suport a les famílies per dóna’ls-hi suport en el tractament dels nous hàbits juvenils.

- Recuperarem la xarxa d’educadors de carrer per actuar en la prevenció del delicte i les causes socials que el provoquen.

JOVENTUT

- Elaborarem un Pla Jove de Palma que garanteixi la coordinació de polítiques transversals afirmatives de joventut.

- Crearem punts d’atenció als joves en cada un dels districtes.

- Promourem la cultura jove, donant suport a les manifestacions dels joves, facilitant-los els recursos i equipaments municipals.

- Impulsarem polítiques d’ajut per a l’accés a l’habitatge pels joves, subvencionant la primera compra, potenciant els projectes de lloguer de pisos o
rehabilitació d’habitatges buits.

Posarem en marxa programes d’orientació i inserció laboral dels joves.

- Realitzarem estudis per conèixer les pautes, hàbits i preferències dels joves a la nostra ciutat.

- Fomentarem el desenvolupament de programes municipals que tinguin com a objectiu contribuir a una millora de la qualitat de vida dels joves, generant
hàbits més saludables.

- Implicarem als joves en el disseny i desenvolupament de les polítiques de joventut.

- Desenvoluparem programes que complementin la formació adquirida pels joves.

- Impulsarem programes de cooperació i convivència intergeneracional a través dels serveis de benestar social.

- Oferirem programes nocturns d’activitats esportives, culturals i socials en les instal·lacions públiques dels barris per a diversificar les activitats i reduir la presència d’adolescents en les concentracions de cap de setmana.

LA CIUTAT DE LES DONES

- Durem a terme Plans Integrals i Horitzontals d’Acció que promoguin l’accés i la participació de la dona en els diferents àmbits de la vida social (treball, educació, salut, política, cultura, esport, etc.).

- Fomentarem l’associacionisme de les dones amb la finalitat de possibilitar la seva participació en tots els aspectes de la vida social.

- Reforçarem el Centre d’Informació dels Drets de la Dona (CIDEM), per dur a terme programes d’assessorament i d’informació a la dona d’una forma eficaç.

- Impulsarem una política preventiva de suport a les dones en situació de risc i maltractament mitjançant la coordinació dels serveis socials, sanitaris i educatius.

Reforçarem els centres d’acollida per a dones.

- Constituirem el Consell Municipal de Dones com a instrument per a la participació en el desenvolupament de polítiques encaminades a aconseguir la Igualtat
d’Oportunitats entre homes i dones.

- Incorporarem la perspectiva de gènere en les decisions que s’adoptin i que siguin d’interès municipal.

D R O G U E S

- Ac tuarem en la prevenció de les drogodependències, impulsant campanyes info r m a t i ves i polítiques de prevenció que potenciïn les xarxes de joves, les
polítiques d'oci alternatives, el treball amb aquells col·lectius i persones en situació de risc social, etc.

- Fomentarem els programes d' incorporació social i laboral dels drogaaddictes que han estat en procés de tractament.

- Coordinarem les xarxes de tractament de drogodependents amb les institucions educatives i socials, d'oci i de joves, amb les institucions del Consell i del Govern, etc.

CAP A UNA POLÍTICA D’INTEGRACIÓ REAL DE LA POBLACIÓ IMMIGRANT

- Elaborarem un pla integral d'aquest col·lectiu que contempli la informació, la integració a l'escola, la inserció laboral, etc.

- Facilitarem instruments d'acollida que tinguin una funció informativa i orientat i va que canalitzarem a través dels centres municipals de serveis socials i de
les unitats de treball social.

- Posarem en marxa projectes d'intervenció específics per aquells immigrants en una situació d'exclusió social, amb treball de risc o altres situacions problemàtiques.

POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

- Regularem la prostitució en el marc de les polítiques de salut pública i de control social d'aquesta activitat.

Treballarem els processos d' integració social i laboral d'aquest col·lectiu, així com dels fills de dones que exerceixen la prostitució.

- Impulsarem convenis amb les associacions que treballen amb el col·lectiu de persones excloses severes i amb poques possibilitats d'integració social.

- Col·laborarem amb la fundacions per tal de possibilitar la integració del col·lectiu de les persones excloses en la societat.

EL TREBALL AMB PERSONES DISCAPACITADES

- Fomentarem els convenis de col·laboració amb les associacions de discapacitats.

- Potenciarem la integració social i laboral dels discapacitats, a través de pisos tutelats, la formació laboral específica, l'oci integrador, etc.

- Eliminarem les barreres arquitectòniques que impedeixen la mobilitat de les persones discapacitades i amb dependència.

POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ AMB EL DESENVOLUPAMENT

- La política de cooperació amb el desenvolupament amb el tercer món a través del 0´7% del pressupost municipal és un element clau de la política social. El nostre objectiu és prioritzar projectes i països per tal d'aconseguir una acció més eficaç, especialment de l’àmbit mediterrani.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT SEXUAL

- Impulsarem programes per avançar en la igualtat social i jurídica de persones homosexuals i transexuals, defensant els seus drets i llibertats públiques.

- Facilitarem el lliure desenvolupament de la personalitat i la integració social de la població gltb, defensarem els seus drets i posarem en marxa projectes per a un major coneixement i visibilitat social d’aquest col·lectiu.

OBSERVATORI SOCIAL DE LA CIUTAT

- Crearem l’Observatori Social de la Ciutat com a instrument per a diagnosticar la realitat social de Palma i avaluar les polítiques socials que es duen a terme des de l’Ajuntament.

Comentaris

Republicà Ψ

M´asembla bé

Republicà Ψ | 24/04/2006, 10:45

La veritat senyor Roig, m´asembla un programa molt i molt bó, a la part que molt de necessari, en cuestions d´inversió i polítiques socials, hem de mirar sempre cap al nord: Finlandia, Islandia, Noruega, Dinamarca, Holanda... cerqui informació sobre com i quines coses fan ells, i sobre tot, no s´oblidi de l´educació pública, necessitam una bona xarxa de centres d´educació pública, modernitzats, amb més recursos, (sobretot humans), i pot ser, que l´administració pùblica hagi d´adquirir qualque escola o institut privat, o concertat en mans de grups religiosos... el canvi social comença just aqui senyor Roig. Així que tot molt bé trat d´una coseta... com pensen guanyar les eleccions si encara que el PP i UM surten cada dia a les noticies per casos de corrupció no sel´s ataca? teniu por?
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb